Studierichting Bouw

Bouw-en houtwetenschappen TSO

Deze studierichting biedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderbouwde theoretisch-technische vakken. Het probleemoplossend leren denken en handelen, voornamelijk in functie van te realiseren bouw- en houtconstructies staat centraal in deze opleiding. De klemtoon ligt eerder op het vlak van conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren). Digitale leermiddelen (CAD, REVIT,…) zijn geïntegreerd doorheen de opleiding. Verder studeren in het hoger onderwijs kan en is weggelegd voor deze leerlingen. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als tekenaar, bouwkundig administratief bediende,…

Toekomstmogelijkheden

Na de 2de graad tso bouw- en houtkunde is het meest logisch dat de leerling doorstroomt naar de 3de graad tso bouw- en houtkunde. Kiezen voor de 3de graad tso bouwtechnieken of houttechnieken behoort ook tot de mogelijkheden.

bouw- en houtwetenschappen
bouw- en houtwetenschappen
Bouw- en houtwetenschappen
Doorstroming
Tweede graad TSO
Algemene vakken 4TBH
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Technische – Praktische vakken
Bouw- en houtwetenschappen 10
Toegepaste Chemie 1
Toegepaste Fysica 1
Elektriciteit+Mechanica 2
Totaal aantal lesuren 33
Bouw- en houtwetenschappen
Doorstroming
Derde graad TSO
Algemene vakken 5TBH 6TBH
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 1 -
Technische – Praktische vakken
Bouwmanagement 2 O
Studie praktische uitvoering
en conceptueel ontwerpen
4 4
TV Infrastructuur 2 2
TV Constructie en materialen 6 6
Stabiliteit 2 3
Topografie - 2
Totaal aantal lesuren 33 33
Facultatief extra aanbod
Verdieping Chemie - 2
Verdieping Wiskunde - 1
Totaal aantal lesuren - 36

Bouwtechnieken TSO

Je leert bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, meetstaat, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten, oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen. Informatica en digitale leermiddelen (CAD) zijn geïntegreerd doorheen de opleiding. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als werfleider, ploegbaas, vertegenwoordiger,…

Toekomstmogelijkheden

Door te slagen in de 3de graad tso Bouwtechnieken verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om tewerkgesteld te worden in een bouw(gerelateerd)bedrijf waar hij terecht kan op het technisch bureau, als ploegbaas of werfleider, als verkoper van bouw- en/of isolatiematerialen, als werknemer in het productieproces. Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen. Vooral kan dit in: Se-n-Se Bouw constructie- en planningstechnieken, professionele bachelor in bouw, houttechnologie, toegepaste architectuur, interieurvormgeving, lerarenopleiding secundair onderwijs – Bouw, vastgoed – landmeten, vastgoed – makelaardij, vastgoed – zonder afstudeerrichting.

Bouwtechnieken
Tweede graad TSO
Algemene vakken 4TBT
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Technische – Praktische vakken
Onderzoek 3
Organisatie 2
Tekenen 1
PV Realisaties bouwtechnieken 8
Totaal aantal lesuren 32
Bouwtechnieken
Derde graad TSO
Algemene vakken 5TBT 6TBT
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde/
Natuurwetenschappen
1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Technische – Praktische vakken
Onderzoek 5 5
Organisatie 2 2
Tekenen 1 1
Realisaties bouwtechnieken 10 10
Ondernemerschap 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33
Facultatief extra aanbod
Basiscursus Chemie - 2
Verdieping Wiskunde - 1
Totaal aantal lesuren - 36

7de secundair na secundair: constructie- en planningstechnieken TSO

Je leert projecten duurzaam te ontwikkelen, deze te ontleden door gebruik te maken van de gepaste productie- en procestechnologie. Se-n-Se bouw constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op structureel inzichtelijk procesmatig handelen. Werkplekleren, in verschillende van zijn betekenissen, vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Deze kunnen georganiseerd worden in: een studie- of planningsbureel in een bedrijf, bouwbedrijven, overheidsdiensten en aanverwante bedrijven waar je als bouwkundig administratief medewerker, werfleider of technisch-commercieel medewerker kan functioneren.

Bouw constructie- en planningstechnieken
Se-n-Se TSO
Technische – Praktische vakken 7STB
Constructie- en planningstechnieken 12
Stage 16
Totaal aantal lesuren 28

Bouw BSO

je leert vanuit praktische realisaties (metselen, bekisten, ijzervlechten,...) bouwknopen en constructieonderdelen ontleden, opdrachten voorbereiden en afwerken met aandacht voor duurzaamheid. Je maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. In de derde graad bouw moet er een specialiteit gekozen worden: Ruwbouw of Ruwbouwafwerking.

Bouw
Tweede graad BSO
Algemene vakken 4BB
Godsdienst 2
PAV 6
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
TV Realisaties bouw 6
PV Realisaties bouw 15
Totaal aantal lesuren 32
bouwtechnieken
ruwbouwafwerking

Ruwbouw BSO

De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als metselaar, bekister,…

Toekomstmogelijkheden na de 3de graad ruwbouw

De leerling uit een 3de graad bso ruwbouw kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar bso dat logisch volgt op de 3de graad bso ruwbouw is restauratie bouw, renovatie bouw of dakwerken. Na het beëindigen van de 3de graad bso ruwbouw kan hij terecht als metselaar, bekister, betonstaalvlechter en als polyvalent ruwbouwvakman. Je kan eveneens het VCA-getuigschrift basisveiligheid behalen.

Ruwbouw BSO
Derde graad
Algemene vakken 5BR 6BR
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
PAV 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Technische – Praktische vakken
TV Ruwbouw 6 6
PV Ruwbouw stage 17 9
PV Realisaties stage - 8
Ondernemerschap 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33

Ruwbouwafwerking BSO

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van afwerkingsprojecten ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren (vloeren, droge- en natte bepleistering, buitenpleisters, plafondsystemen,...) en afwerken. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als vloerder, stukadoor,…

Toekomstmogelijkheden na de 3de graad ruwbouwafwerking

De leerling uit een 3de graad bso ruwbouwafwerking kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar bso dat logisch volgt op de 3de graad bso ruwbouwafwerking is restauratie bouw, renovatie bouw of dakwerken. Na het beëindigen van de 3de graad ruwbouwafwerking kan hij terecht als dekvloerlegger, tegelzetter, stukadoor en als polyvalent bouwvakman.

Ruwbouw BSO
Derde graad
Algemene vakken 5BRA 6BRA
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
PAV 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Technische – Praktische vakken
TV Ruwbouwafwerking 6 6
PV Ruwbouwafwerking 17 9
PV Ruwbouwafwerking stage - 8
Ondernemerschap 1 1
Totaal aantal lesuren 33 33

7de leerjaar BSO renovatie bouw

Om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen of voor verdere vervolmaking is het aangewezen aansluitend het 7de specialisatiejaar Renovatie bouw te volgen. Je leert volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken.

Toekomstmogelijkheden na het 7de jaar renovatie bouw

De leerling verwerft in de specialisatie bso renovatie bouw het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van polyvalent renovatiewerker, zowel in de ruwbouw als de ruwbouwafwerking, als metselaar siermetselwerk en als betonhersteller uit te oefenen.

7de Specialisatiejaar Renovatie bouw BSO
Derde graad
Algemene vakken 7BRB
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
TV Realisaties renovatie 4
PV Realisaties renovatie 8
PV Realisaties renovatie stage 8
Totaal aantal lesuren 32

Duaal leren: Natuursteenbewerker

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in natuursteenbewerking.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "natuursteenbewerker".

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leert een natuursteenbewerker?

In de opleiding natuursteenbewerker duaal leert men voor natuursteenprojecten:

  • met CNC-gestuurde machines natuursteenelementen bewerken;
  • met conventionele machines en manuele bewerkingen behouwingstechnieken, afwerkingen en kleine herstellingen uitvoeren;
  • plaatsingstechnieken van natuursteen (bekleding, geprefabriceerde elementen, inlegwerk, …) uitvoeren.

Voor de derde graad:

  • leerlingen hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht;
  • ze zijn arbeidsrijp;
  • ze zijn arbeidsbereid;
  • niet-bindend advies van de klassenraad;
  • voor elke leerling in A of D/A finaliteit van niet-duale opleidingen;
  • via oriënteringsattest A of B (behalve BuSO OV3)

Latere beroepen en voorbeelden van…

Plaatsen natuursteentegels, grafzerken, badkamers, keukenbladen, renovatiewerken, enz…

natuursteen bewerking
ruwbouwafwerking
7de Duaal Natuursteenbewerker
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties natuursteenbewerker 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40