Studierichting Bouw (enkel 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

7de secundair na secundair: constructie- en planningstechnieken TSO

Je leert projecten duurzaam te ontwikkelen, deze te ontleden door gebruik te maken van de gepaste productie- en procestechnologie. Se-n-Se bouw constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op structureel inzichtelijk procesmatig handelen. Werkplekleren, in verschillende van zijn betekenissen, vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Deze kunnen georganiseerd worden in: een studie- of planningsbureel in een bedrijf, bouwbedrijven, overheidsdiensten en aanverwante bedrijven waar je als bouwkundig administratief medewerker, werfleider of technisch-commercieel medewerker kan functioneren.

Bouw constructie- en planningstechnieken
Se-n-Se TSO
Technische – Praktische vakken 7STB
Constructie- en planningstechnieken 12
Stage 16
Totaal aantal lesuren 28

7de leerjaar BSO renovatie bouw

Om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen of voor verdere vervolmaking is het aangewezen aansluitend het 7de specialisatiejaar Renovatie bouw te volgen. Je leert volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken.

Toekomstmogelijkheden na het 7de jaar renovatie bouw

De leerling verwerft in de specialisatie bso renovatie bouw het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van polyvalent renovatiewerker, zowel in de ruwbouw als de ruwbouwafwerking, als metselaar siermetselwerk en als betonhersteller uit te oefenen.

7de Specialisatiejaar Renovatie bouw BSO
Derde graad
Algemene vakken 7BRB
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
TV Realisaties renovatie 4
PV Realisaties renovatie 8
PV Realisaties renovatie stage 8
Totaal aantal lesuren 32

Duaal leren: Natuursteenbewerker

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in natuursteenbewerking.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "natuursteenbewerker".

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leert een natuursteenbewerker?

In de opleiding natuursteenbewerker duaal leert men voor natuursteenprojecten:

 • met CNC-gestuurde machines natuursteenelementen bewerken;
 • met conventionele machines en manuele bewerkingen behouwingstechnieken, afwerkingen en kleine herstellingen uitvoeren;
 • plaatsingstechnieken van natuursteen (bekleding, geprefabriceerde elementen, inlegwerk, …) uitvoeren.

Voor de derde graad:

 • leerlingen hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht;
 • ze zijn arbeidsrijp;
 • ze zijn arbeidsbereid;
 • niet-bindend advies van de klassenraad;
 • voor elke leerling in A of D/A finaliteit van niet-duale opleidingen;
 • via oriënteringsattest A of B (behalve BuSO OV3)

Latere beroepen en voorbeelden van…

Plaatsen natuursteentegels, grafzerken, badkamers, keukenbladen, renovatiewerken, enz…

natuursteen bewerking
ruwbouwafwerking
7de Duaal Natuursteenbewerker
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties natuursteenbewerker 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40

Afwerking bouw duaal

3de graad BSO

Tegelzetter

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in "afwerking bouw".

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject.

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren. Alle leerlingen uit het 1ste leerjaar stromen automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.

Wat leer je in een duaal traject van afwerking bouw?

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat zeer gedetailleerd wat jij moet leren.

Volgende zaken komen in het standaardtraject van afwerking bouw aan bod:

 • dragende vloeren, afzonderingslagen en/of isolerende lagen van een afwerklaag of dekvloer voorzien om de vloer af te werken of voor te bereiden op de afwerking met diverse vloerbekledingen;
 • natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uitvoeren en gipsblokken plaatsen om de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen te verbeteren en af te werken.

Wie wordt toegelaten tot "Afwerking bouw duaal"

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
 • Minstens 16 jaar zijn of 15 jaar én de eerste 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB);
 • Je kan tot en met de 1ste lesdag van november instappen in het 1ste leerjaar van de duale 3de graadsopleiding. Starten na deze dag (vb. bij aanvang van 6 BSO) kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Voorts zijn er algemene toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 BSO nl. ofwel:

 • geslaagd zijn in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);
 • het getuigschrift van de 2de graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een Centrum voor deeltijds onderwijs) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te mogen starten;
 • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;
 • kom je uit het BUSO, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;
 • als je een zij- instromer bent, kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Latere beroepen en voorbeelden van …

Stukadoor, vloerder-tegelzetter, plaatser van droogbouw, …

Afwerking bouw duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties afwerking bouw (schoolcomponent) 7
Leren op de werkvloer Min. 20
Totaal aantal lesuren 40