Leerhindernissen

Wij zetten ons al jarenlang in om kinderen met leerhindernissen te ondersteunen. Het pad naar succes was er een van vallen en opstaan, maar we blijven trouw aan onze beloftes aan ouders. Voortdurende communicatie tussen alle betrokken partijen blijft essentieel. Eén begrip staat centraal voor succesvolle begeleiding: BEGRIP!

Redicodi-Maatregelen

Redicodi staat voor remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren. Dit betekent het bieden van aangepaste leerhulp, het aanbieden van variatie in het onderwijs, het toekennen van hulpmiddelen of het verlenen van vrijstellingen voor bepaalde doelstellingen. Voorheen sprak men over sticordimaatregelen, een term die nog steeds vaak wordt gebruikt.

Op onze school zijn we ervan overtuigd dat redicodimaatregelen elk kind ten goede komen. Daarom heeft ons ervaren team besloten een basispakket aan maatregelen standaard toe te passen in hun dagelijkse lesgeven. Bij inschrijving van een nieuwe leerling voert een lid van het inschrijvingsteam een gesprek met de ouders en noteert alle relevante informatie, waaronder het attest, het gemotiveerd verslag, enz.

Deze documenten worden ingescand en toegevoegd aan het leerlingenvolgsysteem op Smartschool, zodat betrokken leerkrachten toegang hebben tot deze informatie. De inschrijver noteert ook specifieke maatregelen die het kind in het verleden hebben geholpen.

Meestal volgt er een intakegesprek met de graadcoördinator, waarbij de inschrijver een extrazorgformulier invult. Eind augustus organiseren we een onthaalmoment voor alle leerlingen met ondersteuning.

De graadcoördinator informeert de klassenraad over leerlingen die uitgebreide ondersteuningsmaatregelen nodig hebben, zoals laptopgebruik in de klas. De graadcoördinatoren stellen per klas een overzicht op van leerlingen die extra zorg nodig hebben, wat handig is voor leerkrachten die slechts één lesuur in de klas zijn.

Daarnaast bespreken zij de overgang van zorgleerlingen van de ene naar de andere graad, om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen. In september voeren leden van het GOK-team gesprekken met elke leerling over hun ervaringen met de basismaatregelen en of ze extra ondersteuning nodig achten. Deze informatie wordt door de graadcoördinator meegenomen naar de klassenraad. Tijdens de klassenraad in oktober wordt besproken of verdere redicodimaatregelen nodig zijn, welke vastgelegd en gecommuniceerd worden aan de ouders via een brief en tijdens het oudercontact.

Bij leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, volgen we hetzelfde stappenplan.

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Deze middelen worden elke drie jaar door de overheid toegekend aan scholen met kinderen die om diverse redenen minder kansen hebben dan de gemiddelde leerling. Onze school profiteert al geruime tijd van GOK-uren. Deze uren worden verdeeld onder personeelsleden uit alle graden, een ICT-medewerker en leden van het middenkader. Dit ervaren team heeft in de loop der jaren tal van initiatieven genomen die nu verankerd zijn in de werking van de school.