Evaluatie

Evalueren: een dagelijkse bezigheid

In onze maatschappij wordt veel geëvalueerd. In de krant zie je bijvoorbeeld de cijfers die worden toegekend aan voetbalspelers van de eerste klasse. Ook scheidsrechters ontsnappen er niet aan. Maar evaluatie beperkt zich niet tot sport: nieuwe films, televisieprogramma's, boeken, cd's, wijnen en meer worden beoordeeld met punten, smileys of sterren. In televisieprogramma's zoals "Komen Eten" en "Met 4 in Bed" speelt evaluatie ook een rol. Kortom, evaluatie is overal aanwezig.

Wat is evalueren?

Evalueren is een voortdurende activiteit die het hele schooljaar plaatsvindt op basis van concrete en objectiveerbare waarnemingen. Deze evaluaties worden gedaan door leraren, lerarengroepen en in toenemende mate door de leerlingen zelf.

Visie

De eindtermen en de nieuwe leerplannen leggen de nadruk op het verwerven van vaardigheden, het leren leren, sociale vaardigheden, informatie- en communicatietechnologie en zelfstandigheid. Onze samenleving heeft zich zodanig ontwikkeld dat bepaalde onderwijsopvattingen grondig herzien moesten worden. De tijd van enkel kennisoverdracht en geheugentraining is voorbij. De hedendaagse maatschappij vraagt om mensen die geschoold zijn en voldoen aan de moderne eisen. Daarom zijn vaardigheden zoals zelfstandigheid, creativiteit, teamspirit, ICT, probleemoplossend denken en samenwerken van groot belang.

Doelstellingen

Wij willen leerlingen en ouders inzicht geven in de mogelijkheden, beperkingen en vorderingen van de leerling. Dit helpt het leerproces van de leerling te ondersteunen en te bevorderen.

Daarnaast bieden we leraren concrete suggesties voor bijsturing van hun didactisch handelen, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen en de doelstellingen van het leerplan.

Een goede evaluatie moet voldoen aan:

Validiteit: De evaluatie moet representatief zijn voor wat men wil meten en overeenkomen met de klaspraktijk. Leerlingen worden beoordeeld aan de hand van realistische taken, overhoringen en situaties.

Betrouwbaarheid: Dit refereert aan de mate van vertrouwen die men kan hebben in een meetinstrument. Een langere en gediversifieerde toets heeft een hogere betrouwbaarheid. Dus beter 10 vragen over verschillende onderdelen dan 1 vraag over een specifiek onderdeel.

Efficiëntie en haalbaarheid: De evaluatie moet gericht zijn op de vooropgestelde leerplandoelstellingen en moet binnen de beschikbare middelen en tijd kunnen plaatsvinden.

Objectiviteit: Elke leerling moet gelijke kansen krijgen, ongeacht zijn of haar geslacht, sportieve aanleg, sociale vaardigheden, gedrag, enzovoort.

Transparantie: De leerling moet alle informatie krijgen die nodig is voor een optimale voorbereiding en uitvoering van de evaluatieopdracht.

Breed evalueren

In een veranderende maatschappij streven we ernaar om ook op school met de tijd mee te gaan. Naast basiskennis zijn vaardigheden, attitudes en competenties belangrijk. Breed evalueren betekent kijken naar de hele persoon, naar talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, gemeten met diverse instrumenten en geobserveerd in verschillende contexten.

Puntenboek

Op school gebruiken de leerkrachten het puntenboek op het digitale platform Smartschool. Alle punten die vrijgegeven worden na een overhoring, persoonlijk werk of een andere vorm van evaluatie, worden zichtbaar voor de ouders. Ze ontvangen een e-mail wanneer er een evaluatie heeft plaatsgevonden.

Rapport

Net als het puntenboek wordt het rapport na verschijning beschikbaar gesteld voor de ouders. Dit stelt hen in staat beter voorbereid te zijn voor oudercontacten. Ook het rapport is te vinden via ons digitaal leerplatform Smartschool.