Doventolk dienst

Zo'n 20 jaar geleden werd aan de directie, het onderwijzend personeel en het begeleidend CLB-centrum van onze school gevraagd of zij wilden meewerken aan het “doventolkenexperiment”. Deze vraag werd gesteld vanuit het Sint-Gregoriusinstituut te Gentbrugge: een school buitengewoon onderwijs voor o.a. dove en slechthorende leerlingen. Onze school kon op dat ogenblik al terugblikken op een jarenlange ervaring op het gebied van integratie van dove en slechthorende jongeren. Wij hebben onmiddellijk het licht op groen gezet en sedertdien kijkt niemand meer op van de doventolken die in de algemene vakken hun werk doen. Ook medeleerlingen en leerkrachten doen inspanningen om een paar gebaren onder de knie te krijgen. En onze slechthorende leerlingen en doven... zij werken hun studies bij ons met succes af!

Tolk- en vertaalservice Gent

Amal Gent biedt sociaal tolken en vertalers aan om Gentse voorzieningen in de sociale sector te helpen in hun communicatie met anderstalige cliënten. Door het inzetten van een sociaal tolk of vertaling kan een burger die het Nederlands niet machtig is, in zijn moedertaal geholpen worden en is de dienst- of hulpverlener er zeker van dat de informatie juist wordt overgebracht. Amal streeft immers naar kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers, ongeacht hun taalachtergrond. Om de kwaliteit van het geleverde product te garanderen, werkt Amal met gecertificeerde sociaal tolken en vertalers die een deontologische code volgen. Dit houdt onder andere in dat ze de boodschap neutraal, volledig en op een transparante manier overbrengen. Daarbij hebben ze ook discretieplicht. Voor meer informatie kan je terecht op de website: www.amal.gent