Ondersteuningsnetwerk (DiverGent)

Ondersteuningsnetwerk (DiverGent) biedt ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Website Divergent.

Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, wordt voor alle leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt. Dit vervangt de vroegere GON- en ION-begeleiding.

De aangepaste zorg bestaat uit 3 fasen: basiszorg - verhoogde zorg - uitbreiding van zorg. Op onze school zijn de ondersteuners (ondersteuningsnetwerk diverGENT) van grote waarde voor de slaagkansen voor kinderen waar het les volgen niet vanzelfsprekend gaat. Daarom zijn zij ook telkens aanwezig op de klassenraad van hun leerlingen. Op die momenten bespreekt de klassenraad wat goed gaat, wat de behoeften zijn van de leerling en hoe we hem/haar nog beter kunnen helpen.

Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan, kan een school extra ondersteuning bieden door samen te werken met een school voor buitengewoon onderwijs. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de school of het CLB.