Leeromgeving

microscopie
Microscopie.

We willen onze leerlingen in een veilige omgeving, waar iedereen zich goed voelt, optimale slaagkansen geven. Slaagkansen tijdens hun studies in het secundair maar evenzeer slaagkansen op de arbeidsmarkt of bij de verdere studies in het hoger onderwijs.

Evaluatie

Evalueren... een dagelijkse bezigheid

In onze maatschappij wordt er heel wat geëvalueerd. In de krant kan je de cijfers zien die ze toekennen aan voetbalspelers van eerste klasse. Ook scheidsrechters ontsnappen er niet aan. Maar niet alleen in de sport: ook nieuwe films, televisieprogramma's, boeken, CD's, wijnen,... worden met punten, smileys of sterren beoordeeld. Ook in heel wat televisieprogramma's wordt geëvalueerd: "Komen eten", "Met 4 in bed",... Als je er bij stilstaat, worden we vaak geconfronteerd met evaluatie.

Wat is evalueren?

Evalueren is een permanente activiteit die zich gedurende het hele schooljaar afspeelt op basis van concrete (objectiveerbare) waarnemingen, vaststellingen door de leraar, de lerarengroep en in groeiende mate door de leerling zelf.

Visie

De eindtermen en de daaruit voortgevloeide nieuwe leerplannen hebben het accent meer gelegd op het verwerven van vaardigheden, het leren leren, de sociale vaardigheden, de informatie- en communicatietechnologie en zelfstandigheid. Onze samenleving is de laatste decennia zodanig veranderd dat sommige opvattingen in het onderwijs grondig moesten worden herzien. De tijd van enkel overdrachtelijke, encyclopedische kennis en louter geheugentraining is voorgoed voorbij. Onze maatschappij wil mensen die geschoold zijn en voldoen aan de moderne eisen van onze samenleving. Het reproductieve karakter van overhoringen en proefwerken voldoet dus niet aan deze eisen. Integendeel, het zijn net de andere vaardigheden waarin de leerlingen moeten worden opgevoed, die voor de samenleving van het hoogste belang zijn geworden: zelfstandigheid, creativiteit, teamspirit, ICT, probleemoplossend denken en kunnen werken.

Doelstellingen

Als school willen wij aan de leerling en de ouders inzicht geven vanuit een positieve bezorgdheid voor elk individu: een inzicht in zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en vorderingen om zo het leerproces van de leerling te ondersteunen en te bevorderen.

Aan de leraar geven we concrete suggesties voor bijsturing van zijn didactisch handelen ten opzichte van de mogelijkheden van de leerlingen en ten opzichte van de vooraf bepaalde doelstellingen in het leerplan.

Een goede evaluatie moet voldoen aan...

De evaluatie moet valide of geldig zijn: de toets moet representatief zijn voor wat men wil meten en in overeenkomst zijn met de klaspraktijk. Men beoordeelt de mogelijkheden van de leerlingen aan de hand van realistische taken, overhoringen en situaties.

De evaluatie moet betrouwbaar zijn: onder betrouwbaarheid verstaat men de mate van vertrouwen die men mag hebben in een meetinstrument. Hoe langer en gediversifieerd een toets, hoe hoger zijn betrouwbaarheid. Dus beter 10 vragen over verschillende stukken leerstof dan 1 vraag over één onderdeel van de leerstof.

De evaluatie moet efficiënt en haalbaar zijn: de evaluatie moet gericht zijn op de vooropgestelde leerplandoelstellingen en binnen de beschikbare middelen en tijd kunnen doorgaan

De evaluatie moet objectief zijn: elke leerling moet gelijke kansen krijgen ongeacht zijn of haar sekse,sportieve aanleg, sociale vaardigheden, gedrag,…

De evaluatie moet doorzichtig of transparant zijn: de leerling moet alle informatie krijgen die nodig is om te zorgen voor een optimale voorbereiding én een adequate uitvoering van de evaluatieopdracht.

Breed evalueren

Net zoals de maatschappij verandert, willen we op school mee zijn met onze tijd. Naast de basiskennis zijn ook vaardigheden, attitudes, competenties belangrijk in onze maatschappij. Breed evalueren betekent; kijken naar een persoon in zijn geheel, naar zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, gemeten met verschillende instrumenten en in verschillende contexten geobserveerd.

Puntenboek

Op school werken de leerkrachten met het puntenboek op het digitaal platform smartschool. Alle punten die vrijgegeven worden na een overhoring, een persoonlijk werk of een andere soort evaluatie krijgen de ouders te zien. Ze worden verwittigd per mail dat er een evaluatie plaatsvond.

Rapport

Net zoals het puntenboek wordt het rapport na verschijnen, beschikbaar gesteld voor de ouders. Op die manier kan men beter voorbereid naar een oudercontact komen. Ook het rapport vind je terug via ons digitaal leerplatform smartschool.

Oudercontact

Ouders verwachten veel van de school wat de opleiding en de opvoeding van hun kinderen betreft. Onze school spant zich hier elke dag voor in, maar verwacht ook de medewerking van de ouders. Daarom zijn de contactmomenten tussen de school en de ouders broodnodig.

Op het oudercontact ontmoet je telkens de klassenleraar die als spreekbuis van de klassenraad fungeert. Wanneer ouders een bepaalde leerkracht wensen te spreken, wordt gekeken of dit mogelijk is op het moment zelf. Indien dit niet het geval is, neemt de leerkracht in kwestie telefonisch contact op met de ouders.

Naast deze contactmomenten kan je als ouder elke dag telefonisch contact opnemen met de school, een mail versturen of op afspraak langskomen. We hebben liever dat je een telefoon té veel doet, dan één te weinig.

Startavond

Na twee weken school vinden we het moment gekomen om de ouders van nieuwe leerlingen uit te nodigen om de werking op school toe te lichten en om kennis te maken met de klassenleraar die je zoon / dochter begeleiden het komende schooljaar. Tegelijkertijd kan er een workshop smartschool gevolgd worden om vertrouwd te geraken met ons digitaal schoolplatform.

Oktober

Midden oktober zijn de portretterende klassenraden achter de rug en een week later wordt het eerste rapport meegegeven met de leerlingen. Tijd dus voor een eerste oudercontact waar de bevindingen van de eerste maanden overlopen worden, met de nodige bijsturingen, tips, complimenten,...

Infoavond stage en GIP

Voor de leerlingen van het laatste jaar wordt er in het vaklokaal door de klastitularis uitleg gegeven rond GIP en STAGE.

De ouders krijgen dan ook het info-bundeltje GIP en Stage dat door het technisch team (technisch directeur en technisch adviseurs) elk schooljaar geactualiseerd wordt.

December

Net voor de kerstvakantie vinden de remediërende klassenraden plaats. Op deze klassenraden wordt gekeken naar de resultaten dagelijks werk en de eerste examenpunten. Elke leerling wordt besproken en krijgt op het rapport vakcommentaar én commentaar van de klassenraad. Voor de ouders gaat het tweede oudercontact door op vrijdag voor de kerstvakantie.

Februari (instromers)

Net voor de krokusvakantie is er een oudercontact voorzien voor leerlingen die na de kerstvakantie inschreven op onze school. Daarnaast bieden we de ouders van de leerlingen die na de vakantie overstapten naar een andere klas, studierichting of onderwijsvorm, ook de mogelijkheid om te polsen hoe het gaat met hun kind in de nieuwe situatie;

April

Na de paasvakantie komen we met de ouders terug op de resultaten van de 4e maandpunten (dagelijks werk) en op de 2e examenperiode (voor Pasen). Daarnaast brengt de klassenleraar ook de bevindingen van de oriënterende klassenraad. Op die klassenraden wordt gekeken naar de evolutie die de leerling doormaakte en kijken we naar de toekomst. Het is ook de laatste kans om sommige zaken recht te zetten.

Juni

Eind juni worden "de prijzen gedeeld" zoals men het in de volksmond noemt. Elke leerling ontvangt het eindrapport met het daaraan verbonden attest. Dat attest werd in de delibererende klassenraden toegekend en wordt door de klassenleraar op het oudercontact toegelicht.

Leerlingencontact

We vinden het ook belangrijk dat er een leerlingencontact georganiseerd wordt. Dit gebeurt voor de kerstvakantie en de paasvakantie. Het is qua organisatie vergelijkbaar met een gewoon oudercontact: de leerlingen maken een afspraak en worden één voor één bij de klassenleraar gebracht voor een gesprek over het welbevinden van de leerling, de gemaakte studiekeuze, de voorbije examenperiode, de werkpunten, de verwachtingen,... De leerlingen worden op het gesprek voorbereid door hen taaltips te geven, een voorbereiding te laten maken van de inhoud,...

Smartschool

Smartschool is de elektronische leeromgeving die in onze school gebruikt wordt. Leerlingen vinden hier onder meer afspraken per vak, cursusmateriaal, oefeningen, studietips,... Ouders vinden er nuttige info zoals brieven, het schoolreglement, de vakmappen,… Op Smartschool vind je ook de evaluaties. Op elk moment - dag en nacht - kun je de punten raadplegen. Ouders en leerlingen kunnen via Smartschool ook communiceren met directie, leerkrachten of leerlingenbegeleiding. Een berichtje sturen is simpel. Ook de agenda wordt op Smartschool bijgehouden. Niet alleen de leerstof kun je bekijken, maar ook of er taken en toetsen gepland zijn. Tot slot kan je via smartschool digitaal inschrijven voor de oudercontacten. Kortom leren omgaan met smartschool is een must in ons digitaal tijdperk. Via deze link kom je op de startpagina. Bij downloads vind je ook een handleiding voor ouders om vlot te kunnen werken op smartschool. (binnenkort te downloaden)

Leerlingenaccount

In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een account waarmee ze kunnen inloggen op smartschool. Om ervoor te zorgen dat ze die account niet vergeten of verliezen, krijgen ze een sticker met de juiste gegevens. Die sticker moeten ze in de planningsagenda kleven, zodat ze die niet verliezen.

Co-account voor de ouders

Op het einde van de eerste lesweek ontvangen de ouders een brief met de gegevens van hun co-account. Op die manier kunnen zij ook inloggen op smartschool en zien zij wat hun zoon of dochter ziet. Enkel de persoonlijke documenten van hun kind zijn omwille van de wet op de privacy niet zichtbaar.

Boekenlijsten

Onze school werkt samen met de firma Iddink om de leerlingen hun boekenpakket thuis te laten bezorgen. Zij verkopen en verhuren boeken aan ruim 120.000 leerlingen in België. Ook zorgen ze voor het digitale lesmateriaal. In de zomermaanden werken bij Iddink meer dan 400 vakantiekrachten om alle boeken op tijd bij de leerling thuis te krijgen. Bij jouw (her-)inschrijving krijg je een brief van Iddink met de bestelinformatie. Hieronder geven we je graag de info uit deze brief.

Wanneer

Het is belangrijk dat je vóór 4 juli 2023 bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt.

Hoe

Surf naar www.iddink.be/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan. Je gebruikt hiervoor je eigen gegevens en enkel waar het gevraagd wordt de gegevens van je ouder(s)/verzorger(s). Tip: kies inloggegevens die je makkelijk kan onthouden omdat deze toegang geven tot je digitale lesmateriaal (digitale boekentas).

Werkwijze bestellen boeken iddink

Schoolcode

Tijdens het bestellen vraagt Iddink naar je schoolcode. Deze staat op de brief van IDDINK en wordt elk schooljaar aangepast. Is de boekenlijst nog niet beschikbaar? Laat dan je e-mailadres achter, je ontvangt van Iddink een e-mail zodra je kunt bestellen.

Akkoord

Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je bestelt, dan is het zo geregeld.

Levering

Als je vóór 4 juli 2023 bestelt, levert Iddink je bestelling voor het einde van de vakantie. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van je bestelling.

Op vakantie

Je pakket wordt thuisbezorgd. Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.

Meer weten

Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.be/contact. Hier heeft Iddink heel veel vragen en antwoorden staan en vind je ook de verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen. In geval van nood, kan je natuurlijk ook nog de school contacteren.

Extra pakketten voor het 1ste jaar

Voor het 1ste leerjaar is er ook telkens een aanvullend schoolpakket. Dit pakket wordt bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen bezorgd en komt via op de schoolrekening.

  • Schoolpakket 1ste leerjaar A-stroom
  • Schoolpakket 1ste leerjaar B-stroom

Zorg op school

Steunend op een traditie van een degelijke leerlingenbegeleiding – gebaseerd op kwalitatieve aanwezigheid bij de jongeren en een grote betrokkenheid – willen we ook vandaag professioneel ALLE leerlingen voortdurend kansen geven. Onze aandacht gaat ook naar leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat en naar leerlingen waarbij de groei naar volwassenheid niet als evident ervaren wordt. Ook hen willen we alle kansen geven maar we zijn er ons van bewust dat we grenzen hebben en dat onze middelen niet onbeperkt zijn.

Zorgbeleid

Een beleid voeren vanuit een bepaalde visie betekent ook dat er keuzes gemaakt worden die in het teken staan van de zorg die je wil dragen voor de leerlingen. Zorg betekent voor ons de sterktes van de leerlingen in de verf zetten door positief te bevestigen, hen te stimuleren en door de hindernissen of zwaktes weg te werken door ondersteuning, sticordimaatregelen, er zijn voor hen,... Dit kan enkel binnen een kader waar ze zich goed voelen én veilig voelen. Daar streven we naar.

Klassenraden

Klassenraden en communicatie met de ouders

Na elke klassenraad is er een oudercontact voorzien om de bevindingen van de klassenraad mee te delen aan de ouders. Ook op het rapport worden vakcommentaren ingevuld, vooral voor de vakken waarvoor er bijgestuurd moet worden.

Portretterende klassenraad

In het begin van het schooljaar: om verkregen informatie door te nemen en kritisch te toetsen.

Begeleidende en remediërende klassenraad

Voor de kerstvakantie en voor paasvakantie kijkt de klassenraad of welke werkpunten de leerling heeft en hoe we die werkpunten kunnen wegwerken.

Oriënterende klassenraad

Op de klassenraad voor de kerstvakantie en vooral op die voor de paasvakantie is er aandacht voor de schoolloopbaan van de leerling in kwestie.

Delibererende klassenraad

Eind juni: op deze klassenraad wordt de vraag gesteld of de leerling het volgend schooljaar aan kan. Indien het antwoord positief is, dan is de leerling geslaagd. Om tot deze uitspraak te komen, baseren we ons op alle elementen die tijdens het schooljaar aan bod kwamen: resultaten van alle vakken, remediëring, verworven vaardigheden, attitudes,...

Remediëring

Na elke klassenraad kan er een remediëringstraject opgestart worden waarbij er engagement gevraagd wordt van een leerling om een tekort weg te werken. Uiteraard engageert de vakleerkracht zich voor de opvolging. Aan de ouders vragen we eveneens een engagement om het traject mee te helpen opvolgen.

Studie

Visie

De studie is een mogelijkheid die de school aanbiedt om schoolwerk te doen. Als wij dit engagement beloven aan ouders, moeten wij er voor zorgen dat het geen verloren tijd wordt. De studie moet met de nodige strengheid en redelijkheid georganiseerd worden zodat de sfeer ook toelaat dat er gestudeerd kan worden, taken kunnen gemaakt worden,…

Ochtendstudie

Vanaf 07.30u kunnen onze leerlingen terecht in de studie (lokaal 103). Naast het herhalen van lessen, afwerken van taken, ... kan er ook gebruik gemaakt worden van de ICT-infrastructuur.

Middagstudie

’s Middags kunnen leerlingen van 12u10 tot 12u50) in datzelfde lokaal (103) terecht om te studeren onder toezicht van een leerkracht.

Avondstudie

De avondstudie gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door vanaf 15.40u tot 17.30u in de benedenzalen van het internaat.

Inhaalstudie

Dit is een onderdeel van de avondstudie waar taken, opdrachten, lesoverhoringen, tekeningen,... ingehaald worden.

Strafstudie

De strafstudie gaat elke vrijdag vanaf 15.40u tot 17.40u door ( voor leerlingen wiens lesdag stopt om 15u40) of vanaf 16.30u tot 18.30u ( voor leerlingen wiens lesdag stopt om 16u30). De strafstudie is een ordemaatregel die toegepast wordt door iemand van het beleidsteam. Deze studie wordt begeleid door iemand van het beleidsteam (directie, graadcoördinatoren en technisch adviseurs).

Middagondersteuning

Tijdens de middagpauze wordt ook de middagondersteuning georganiseerd. Naast het remediëren door de vakleerkracht willen we tijdens de middagpauze ondersteuning voorzien om maximale (slaag)kansen te bieden aan onze leerlingen. Het gaat meer bepaald over leerlingen met taalachterstand, leerlingen die vanuit een ASO instromen in een 3e, 4e of zelfs 5e jaar, leerlingen met leerhindernissen, leerlingen die thuis niet over ICT-mogelijkheden beschikken, leerlingen die achterstand opliepen door ziekte of leerlingen die vakspecifieke problemen hebben.

Huistaakklas

Doel van de huistaakklas

Het doel is om de leerlingen meer slaagkansen te geven door vooral ondersteuning te bieden op het vlak van taal, leren leren en schoolwerk organiseren. Leerlingen die thuis niet beschikken over een PC en/of internet kunnen gebruik maken de schoolcomputers om taken te maken, te studeren, … De huistaakklas is open op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40u tot 17.00u.

Wie verwijst de leerlingen naar de huistaakklas?

De klassenraad, de graco’s, de ondersteuners of leerkrachten kunnen leerlingen doorverwijzen. Ouders en opvoeders kunnen eveneens de vraag richten naar de graadcoördinator. Na akkoord van de graadcoördinator worden deze leerlingen naar de huistaakklas doorverwezen.

Welke leerlingen komen in de huistaakklas terecht?

Leerlingen die problemen hebben met stiptheid, organisatie, studiemethode, taalkennis, het tijdig maken en indienen van huistaken. Leerlingen die thuis weinig mogelijkheden hebben om schoolwerk te doen. Uiteraard krijgen ouders/opvoeders over de vorderingen van de leerling. Ook de klassenraad geeft feedback over de evolutie van de leerling in de klas.

Inhaallessen instromers

Leerlingen die instromen vanuit een ASO-richting hebben voor sommige vakken een achterstand in te halen. Met die leerlingen wordt tijdens 2 middagen per week, een trimester lang, een inhaalbeweging gemaakt zodat hun slaagkansen gaaf blijven. Uiteraard worden ze ook tijdens de lessen technische vakken of praktijkvakken meer individueel gecoacht door de vakleerkracht.

Leerhindernissen

Sedert 1990 hebben wij ons geëngageerd om kinderen met leerhindernissen met de nodige zorg te omringen. het is een lange weg geweest van vallen en opstaan, maar wat we vandaag aan ouders beloven, maken we ook waar, ook al is blijvend communiceren tussen alle partijen noodzakelijk. Eén woord is fundamenteel in het welslagen van de begeleiding: BEGRIP!

Redicodi(s)maatregelen

Redicodi(s) staat voor remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren wat betekent aangepaste leerhulp bieden, een beperkte variatie aanbieden, hulpmiddelen aanbieden en toevoegen of vrijstellen van bepaalde doelen. Voor het M-decreet sprak men van sticordimaatregelen, een woord dat nog vaak gebruikt wordt.

Op onze school geloven we dat vele redicodimaatregelen voor elk kind een houvast bieden. Vandaar dat het korps gekozen heeft om een basispakket aan maatregelen toe te passen in hun dagelijkse werking.

Bij inschrijving van een nieuwe leerling voert een lid van het inschrijvingsteam een gesprek met de ouders. De informatie wordt genoteerd. Er wordt gevraagd naar het attest, het gemotiveerd verslag,...

Deze documenten worden ingescand en toegevoegd aan het leerlingenvolgsysteem op smartschool zodat de leerkrachten die les geven aan de leerling in kwestie de documenten kunnen inkijken. De inschrijver noteert eveneens de specifieke maatregelen die het kind in het verleden hielpen.

In de meeste gevallen volgt er een intakegesprek met de graadcoördinator. Inschrijver vult extrazorgformulier in.

Eind augustus is er een onthaalmoment voorzien voor alle leerlingen met ondersteuning.

Daarnaast informeert de graadcoördinator de klassenraad over de leerlingen die specifieke behoeften (uitgebreide maatregelenpakket) hebben. Een voorbeeld is laptopgebruik in de klas. De graadcoördinatoren maken per klas een overzicht van leerlingen met extra zorg. Dit is handig voor de leerkrachten die aan de klas lesgeven, vooral voor leerkrachten die maar één lesuur in de klas komen.

Daarnaast zitten zij samen om de overgang van zorgleerlingen van de ene graad naar de andere te bespreken zodat die overgang zo vlot mogelijk gebeurt.

Leerkrachten van het GOK-team voeren in de loop van september een gesprek met elke leerling over hoe zij de basismaatregelen ervaren. Er wordt besproken of leerlingen extra maatregelen nodig achten.

Dit wordt meegenomen naar de klassenraad door de graadcoördinator. Bij het bespreken van de leerlingen op de klassenraad in oktober wordt besproken of verdere redicodimaatregelen nodig zijn. Deze worden daar vastgelegd en aan de ouders gecommuniceerd via een brief én bij het oudercontact.

Bij leerlingen die tijdens het schooljaar instromen, wordt hetzelfde stappenplan gevolgd.

Gelijke onderwijskansen

Deze middelen worden driejaarlijks door de overheid toebedeeld aan scholen waar kinderen zitten die omwille van verschillende redenen minder kansen hebben dan de gemiddelde leerling. Onze school kan al 16 jaar rekenen op GOK-uren. Deze uren worden toegekend aan verschillende personeelsleden: het gaat over leerkrachten uit alle graden, een ICT-collega en mensen uit het middenkader. Dit team heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er heel wat initiatieven genomen werden die ondertussen vergroeid zijn in de werking van de school.

Schoolloopbaanbegeleiding

Samen onderweg

Een belangrijke taak die ook voor de school is weggelegd is de schoolloopbaanbegeleiding van de leerlingen. We engageren ons om aan leerlingen, ouders en geïnteresseerden informatie te geven over de schoolstructuur en de daaraan gekoppelde toekomstmogelijkheden. Jongeren zijn vaak zoekende. Vanaf het eerste leerjaar organiseren wij geregeld reflectieoefeningen, infomomenten, bedrijfsbezoeken, een speeddate met oudere leerlingen, deelname aan de SID-IN beurs,… Op die manier weten ze stilaan wat ze willen en zijn ze gemotiveerd om hun opleiding tot een goed einde te brengen

Ook als het niet loopt zoals verwacht, zullen we met steun van het CLB, zoeken naar de juiste oplossing, ook al betekent dit dat de leerling kiest voor een studierichting die wij niet aanbieden. Soms zie je een leerling vertrekken met spijt in het hart, maar ook daar moet een school "groot" in zijn.

Op het einde van de rit...

Wij vinden het ook nodig om onze laatstejaars alle kansen te geven. Dit gaat van het publiceren van jobaanbiedingen tot informatie over hogescholen en universiteiten. De informatie vinden de leerlingen van de 3de graad naast het bureau van de graadcoördinator van de 3de graad.