Afdeling Bouw

Bouw-en houtkunde TSO

Deze studierichting biedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderbouwde theoretisch-technische vakken. Het probleemoplossend leren denken en handelen, voornamelijk in functie van te realiseren bouw- en houtconstructies staat centraal in deze opleiding. De klemtoon ligt eerder op het vlak van conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren). Digitale leermiddelen (CAD) zijn geïntegreerd doorheen de opleiding. Verder studeren in het hoger onderwijs kan en is weggelegd voor deze leerlingen. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als tekenaar, bouwkundig administratief bediende,…

Bouwtechnieken TSO

Je leert bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, meetstaat, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten, oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen. Informatica en digitale leermiddelen (CAD) zijn geïntegreerd doorheen de opleiding. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als werfleider, ploegbaas, vertegenwoordiger,…

7de secundair na secundair: constructie- en planningstechnieken TSO

Je leert projecten duurzaam te ontwikkelen, deze te ontleden door gebruik te maken van de gepaste productie- en procestechnologie. Se-n-Se bouw constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op structureel inzichtelijk procesmatig handelen. Werkplekleren, in verschillende van zijn betekenissen, vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Deze kunnen georganiseerd worden in: een studie- of planningsbureel in een bedrijf, bouwbedrijven, overheidsdiensten en aanverwante bedrijven waar je als bouwkundig administratief medewerker, werfleider of technisch-commercieel medewerker kan functioneren.

Bouw BSO

je leert vanuit praktische realisaties (metselen, bekisten, ijzervlechten,...) bouwknopen en constructieonderdelen ontleden, opdrachten voorbereiden en afwerken met aandacht voor duurzaamheid. Je maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. In de derde graad bouw moet er een specialiteit gekozen worden:

Ruwbouw

De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als metselaar, bekister,…

Ruwbouwafwerking

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van afwerkingsprojecten ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren (vloeren, droge- en natte bepleistering, buitenpleisters, plafondsystemen,...) en afwerken. Op de arbeidsmarkt kan je aan de slag als vloerder, stukadoor,…

Om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen of voor verdere vervolmaking is het aangewezen aansluitend het 7de specialisatiejaar Renovatie bouw te volgen. Je leert volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken.

Duaal leren: Natuursteenbewerker

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in natuursteenbewerking.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "natuursteenbewerker".

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leert een natuursteenbewerker?

In de opleiding natuursteenbewerker duaal leert men voor natuursteenprojecten:

  • met CNC-gestuurde machines natuursteenelementen bewerken;
  • met conventionele machines en manuele bewerkingen behouwingstechnieken, afwerkingen en kleine herstellingen uitvoeren;
  • plaatsingstechnieken van natuursteen (bekleding, geprefabriceerde elementen, inlegwerk, …) uitvoeren.

Voor de derde graad:

  • leerlingen hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht;
  • ze zijn arbeidsrijp;
  • ze zijn arbeidsbereid;
  • niet-bindend advies van de klassenraad;
  • voor elke leerling in A of D/A finaliteit van niet-duale opleidingen;
  • via oriënteringsattest A of B (behalve BuSO OV3)

Latere beroepen en voorbeelden van

Plaatsen natuursteentegels, grafzerken, badkamers, keukenbladen, renovatiewerken, enz…

bouwbouwbouwduaal leren houtbouwduaal leren houtbouw